O NasFunkcjonalnościCennikArtykułyZasobyPanel Klienta
WYPRÓBUJ

Warunki Użytkowania STKTK

Definicje

Aplikacja

aplikacja mobilna oraz aplikacja webowa dostępna pod adresem internetowym https://stktk.com/, której właścicielem jest STKTK

Cennik

zestawienie cen przedstawiające w sposób porównawczy Opłaty i ich zakres przedmiotowy w kontekście Planów

Dane

informacje i materiały wprowadzane przez Użytkowników do Aplikacji lub generowane za pośrednictwem Usługi

Konto

usługa świadczona drogą elektroniczną; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi, modyfikowalna część Aplikacji, w której gromadzone są w szczególności Dane, informacje o zamówieniach oraz aktywności Użytkownika

Lokal

punkt gastronomiczny, którego właścicielem lub zarządcą jest Usługobiorca

Okres abonamentowy

miesięczny, roczny lub indywidualnie ustalony z Użytkownikiem okres świadczenia Usług, za który uiszcza się Opłaty; Okres abonamentowy kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi Okresu abonamentowego, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca

Okres testowy

okres świadczenia Usług, za jaki Usługobiorca nie jest zobowiązany uiszczać Opłaty

Opłata

miesięczna opłata abonamentowa, której wysokość jest zależna od zakresu przedmiotowego Usług, określona w Cenniku

Plan

wariant określający zakres przedmiotowy Usług, wybrany spośród udostępnianych przez STKTK opcji

Polityka Prywatności

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem [email protected]

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Przerwa techniczna

związana z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych, przerwa w dostępności do Aplikacji, uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z Usług

Regulamin

niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji

Siła Wyższa

zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do STKTK, jak i do Użytkownika, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością

STKTK

Usługodawca, tj. STKTK sp. z o.o., ul. Stanisława Sulimy 1/226, 82-300 Elbląg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000633351, REGON: 365218578, NIP: 5783121448, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000 PLN wpłacony w całości; adres e-mail STKTK: [email protected]

Umowa

umowa o świadczenie Usług zawarta na czas nieokreślony pomiędzy STKTK a Usługobiorcą, której ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin, zaś szczegółowe – wybrany przez Usługobiorcę Plan

Umowa Powierzenia

umowa powierzenia STKTK przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Usługobiorca, zawierana w zakresie niezbędnym do wykonywania przez STKTK Usług

Usługi

usługi świadczone drogą elektroniczną przez STKTK na podstawie Umowy, polegające na dostarczaniu funkcjonalności do dokonywania pomiarów płynów, analizy danych, zarządzania pracownikami, generowania dokumentów i raportów, w zakresie określonym Planami

Usługobiorca

Użytkownik, zawierający z STKTK Umowę

Użytkownik

podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniony przez Usługobiorcę do korzystania z Aplikacji, w szczególności pracownik Usługobiorcy

 1. Wszelkie definicje i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie znajdują swoje zastosowanie w Umowie, a także innych czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy przez Strony.
 2. W korespondencji mailowej Stron, powyższe pojęcia pisane z małej litery, mają znaczenie według definicji z Regulaminu, chyba, że nadawca wyraźnie wskaże inaczej.
 3. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania Usług przez STKTK, jak również prawa i obowiązki Użytkowników i STKTK. STKTK wykonuje Usługi na podstawie Umowy. STKTK wykonuje Usługi na podstawie Umowy. Osoby korzystające z Usług lub Aplikacji obowiązuje Umowa.
  2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów oraz Regulaminu jest prawo polskie. Umowy związane z wykonywaniem Usług zawierane są w języku polskim lub angielskim, w zależności od wyboru wersji przez Użytkownika.
  3. Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki eżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Aplikacji ani Usług.
  4. STKTK nie zamieszcza na swoich stronach internetowych lub w Aplikacji ofert składanych w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W szczególności nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej.
 4. APLIKACJA
  1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji webowej, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Aplikacji; zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa: Opera 49 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 57.0 lub jej nowsza wersja, Safari 10.1.2 lub jej nowsza wersja lub Google Chrome 62.0.3202 lub jej nowsza wersja; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); włączona obsługa Cookies, zainstalowane i aktualne oprogramowanie umożliwiające integrację Aplikacji z POS.
  2. Aplikację mobilną można pobrać korzystając z internetowego sklepu HockeyApp, a także Play Market (dla systemu Android). W celu instalacji Aplikacji, aktualizacji jej funkcjonalności oraz korzystania z funkcjonalności Aplikacji, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie mobilne, z zainstalowanym oprogramowaniem Android 4.2 lub nowszym (dla wersji Aplikacji pobranej z Play Market), aktywne konto e-mail.
  3. Waga STKTK łączy się z smartfonem za pomocą protokołu Bluetooth. W celu użycia wagi STKTK za pośrednictwem Aplikacji, należy mieć włączony Bluetooth.
 5. KONTO I ZAWARCIE UMOWY
  1. W celu założenia Konta i zawarcia Umowy na Okres testowy, Użytkownik dopełnia procedury rejestracji za pomocą formularza dostępnego w Aplikacji. Wysyłając zgłoszenie rejestracyjne Konta, Użytkownik oświadcza, iż działa na zlecenie Usługobiorcy i jest niniejszym odpowiednio umocowany do działania w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.
  2. Z chwilą potwierdzenia przez STKTK dokonania rejestracji Konta, pomiędzy Usługobiorcą a STKTK zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, pod warunkiem potwierdzenia uprawnienia i/lub umocowania Użytkownika do założenia Konta i zawarcia Umowy. Jeżeli Użytkownik nie jest uprawniony lub nie jest umocowany w odpowiednim zakresie, Umowa, w tym umowa o prowadzenie Konta, jest nieważna.
  3. Po aktywowaniu Konta na rzecz Usługobiorcy, uprawniona osoba tworzy Konta dla wybranych przez Usługobiorcę pracowników. Z chwilą aktywacji przez nich linka potwierdzającego założenie Konta, wiąże ich Umowa. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za aktywność Użytkowników w ramach Aplikacji, jak również za usunięcie Użytkownika z Aplikacji, niezależnie od okoliczności.
  4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
  5. W przypadku Użytkowników innych niż Usługobiorca, Konto może zostać usunięte tylko przez Usługobiorcę. Bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu, w przypadku Usługobiorcy, usunięcie Konta jest możliwe wyłącznie wraz z wypowiedzeniem Umowy.
  6. STKTK może usunąć Konto w przypadku: (a) naruszenia przez Użytkownika warunków Umowy, Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa; (b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub STKTK; (c) gdy STKTK ma obowiązek wypowiedzieć umowę na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  7. Jeżeli Konto zostało usunięte przez STKTK, w szczególności na skutek dokonanych przez tego Użytkownika naruszeń Regulaminu, STKTK może odmówić świadczenia na rzecz tego Usługobiorcy jakichkolwiek dalszych Usług.
 6. OKRES TESTOWY
  1. STKTK udostępnia Użytkownikom możliwość 30-dniowego, bezpłatnego testowania Usług w ramach Umowy przez Okres testowy. Do Okresu testowego zastosowanie mają wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu, odpowiednio również dotyczące zawarcia Umowy oraz skutków jej rozwiązania lub wygaśnięcia, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Opłaty oraz Okresu abonamentowego.
  2. Jeżeli Usługobiorca chce dalej korzystać z Usług, wówczas z dniem zakończenia Okresu testowego, Użytkownik zobowiązany jest uiścić Opłatę wskazaną w wybranym przez Użytkownika Planie. Jeżeli Usługobiorca nie uiści Opłaty, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 7. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Po upływie Okresu testowego, Użytkownik działający w imieniu Usługobiorcy wybiera, a następnie opłaca Plan, zgodnie ze stawką określoną w Cenniku.
  2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym momencie ze skutkiem na koniec Okresu abonamentowego obowiązującego na moment złożenia wypowiedzenia, wysyłając STKTK wiadomość e-mail z oświadczeniem woli rozwiązaniu Umowy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania przez STKTK takiego oświadczenia woli.
  3. W następstwie wypowiedzenia Umowy, lub też innego jej zakończenia, wszelkie informacje umieszczone w Aplikacji w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Użytkownika zostaną usunięte, a Użytkownik utraci do nich bezpowrotnie dostęp, po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia zakończenia Umowy.
  4. Zabrania się korzystania z Usług lub Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności Użytkownik nie może umieszczać w Aplikacji informacji, które mogą naruszać przepisy prawa lub które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem.
  5. Na podstawie Umowy, Usługobiorcy udzielana jest nieprzenoszalna, niewyłączna, nieograniczona terytorialnie licencji do korzystania z Aplikacji bez prawa sublicencji. Licencja ta udzielana jest wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu i trwa przez cały czas posiadania Konta. Licencja ograniczona jest do ilości Użytkowników i Lokali wskazanych w Planie. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie późniejsze wersje, aktualizacje lub inne uzupełnienia funkcjonalności Aplikacji, będą podlegać niniejszemu Regulaminowi.
  6. STKTK zastrzega sobie wszystkie prawa do Usług i Aplikacji nieudzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny na mocy Umowy. Umowa nie pozwala Użytkownikowi w szczególności na: (a) reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Aplikacji, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem STKTK, (b) modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w oprogramowanie Aplikacji, (c) wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej należącej do STKTK do tworzenia własnych produktów i usług, (d) wykorzystywanie własności intelektualnej należącej do STKTK w bezprawnym celu lub na niekorzyść STKTK. Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako rażące naruszenie warunków Umowy.
  7. STKTK uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Aplikacji lub Usług, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług. Takie zmiany nie będą stanowiły zmiany Umowy.
  8. Jeżeli STKTK ulepszy lub zaktualizuje Aplikację, jej nowa wersja zostanie niezwłocznie wdrożona i udostępniona Użytkownikom za pośrednictwem Usługi. Czas wdrożenia ulepszenia lub aktualizacji Aplikacji będzie odpowiedni do stopnia zaawansowania i złożoności wprowadzanych zmian technicznych i może wymagać zastosowania Przerwy technicznej.
 8. CENY I PŁATNOŚĆ
  1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług po Okresie testowym jest uprzednie dokonanie przez Usługobiorcę Opłaty, chyba że Użytkownik korzysta wyłącznie z Usług bezpłatnych.
  2. Usługobiorca realizuje Opłaty w sposób udostępniany przez STKTK. Opłaty są wnoszone z góry, co miesiąc przez cały czas trwania Umowy.
  3. Usługobiorca może wyrazić zgodę na płatności rekurencyjne, których wstrzymanie nastąpi wraz z zakończeniem Umowy. Jeżeli płatności rekurencyjne nie są możliwe w stosunku do danej Umowy, Usługobiorca będzie uiszczał płatności według terminów wskazanych w Koncie.
  4. Faktury VAT wystawiane są w formie elektronicznej i wysyłane na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w Koncie niezwłocznie po uiszczeniu przez niego płatności.
  5. Jeżeli Usługobiorca nie uiszcza Opłaty za kolejny Okres abonamentowy, STKTK po upływie ponownego 14-dniowego terminu zapłaty, wyznaczonego w przypomnieniu o Opłacie, uprawniony jest do zablokowania Konta z możliwością jego ponownego aktywowania w razie uregulowania należności. Jeżeli Usługobiorca nie ureguluje należności w ponownie wskazanym przez STKTK terminie, STKTK uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta.
  6. Jeżeli Użytkownik notorycznie nie reguluje należności, STKTK uprawniony jest do usunięcia Konta, bez wzywania do uiszczenia Opłaty.
  7. Ceny podane w Cenniku są cenami netto. STKTK jest uprawniony do dokonywania zmian warunków określonych Cennikiem, co nie stanowi zmiany Umowy w Okresie abonamentowym, w którym doszło do zmiany Cennika. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w związku z zakończeniem Okresu abonamentowego, nowy Cennik obowiązuje Użytkownika wraz z początkiem następnego Okresu abonamentowego.
  8. Jeżeli Usługobiorca wybrał dla Planu sześciomiesięczny, dwunastomiesięczny lub dłuższy niż jeden miesiąc Okres abonamentowy, a Umowa zostanie zakończona przed upływem danego Okresu abonamentowego (niezależnie od przyczyny), Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz STKTK różnicy wynikającej z wysokości Opłaty dla danego Planu w ramach sześciomiesięcznego, dwunastomiesięcznego lub dłuższego niż jeden miesiąc Okresu abonamentowego a wysokości Opłaty dla danego Planu w ramach miesięcznego Okresu abonamentowego. Różnica liczona jest za okres korzystania przez Użytkownika z Usług wchodzących w zakres tego Planu.
  9. Jeżeli Usługobiorca wybrał dla Planu sześciomiesięczny, dwunastomiesięczny lub dłuższy niż jeden miesiąc Okres abonamentowy i został on opłacony z góry, a Umowa zostanie zakończona przed upływem danego Okresu abonamentowego (niezależnie od przyczyny), Opłaty nie są zwracane.
  10. Jeżeli Umowa nie jest wykonywana przez STKTK z przyczyn zależnych od niego lub też Opłata została nienależnie pobrana, Użytkownikowi może zostać zwrócona Opłata w całości lub części, w ten sposób w jaki została pobrana.
 9. DANE
  1. Użytkownik upoważnia STKTK do korzystania i rozporządzania informacjami oraz materiałami, które dostarcza do Aplikacji lub udostępnia w ramach korzystania z Usług, a także zezwala na korzystanie przez STKTK z Danych do celów przeprowadzania badań i analiz na użytek własny, w szczególności w celu doskonalenia Aplikacji.
  2. STKTK gwarantuje, iż Dane przechowywane w Aplikacji nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane przez STKTK dla własnych celów niezwiązanych z niniejszym Regulaminem, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.
  3. W przypadku, gdy informacje wprowadzane do Aplikacji stanowią uzupełnienie jednej z baz danych należących do STKTK (w szczególności bazy danych produktów gastronomicznych), zostają one włączone do takiej bazy danych i stają się jej integralną częścią.
 10. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Użytkownik w celu skorzystania z Usługi, jak również w trakcie korzystania z niej, oraz w komunikacji z STKTK, może podawać dane osobowe.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług oferowanych przez STKTK.
  3. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez STKTK na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, oraz RODO.
  4. Administratorem, danych osobowych jest STKTK.
  5. STKTK może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. STKTK informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów.
  7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie żądania do STKTK.
  8. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  9. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w każdym przypadku, jeżeli będą one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  10. STKTK przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usługi, oraz obsługi płatności i wystawiania faktur.
  11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem STKTK jest prowadzenie marketingu własnych usług.
  12. STKTK na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
  13. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków STKTK na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez STKTK lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
  14. STKTK stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  15. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii moich danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa.
  16. STKTK zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z RODO, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.
  17. STKTK zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
  18. STKTK zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i są niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy.
  19. STKTK zobowiązuje się zapewnić, że osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji niniejszej Umowy, zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b) Rozporządzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. STKTK zapewnia ponadto, że osoby o których mowa w niniejszym ustępie będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
  20. W miarę możliwości STKTK pomaga Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. W razie wpływu do Podmiotu przetwarzającego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane, STKTK niezwłocznie informuje o tym Użytkownika. Udzielając informacji, STKTK przekazuje dane nadawcy i treść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania.
  21. STKTK po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Użytkownikowi w ciągu 48 godzin.
  22. STKTK jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
  23. STKTK zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Użytkownika danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez STKTK danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Użytkownika danych.
 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. STKTK udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Aplikację oraz Usługi.
  2. STKTK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z: naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu; udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim; działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Aplikacji przez Użytkownika lub osoby trzecie; usunięcia Konta; rozwiązania Umowy przez STKTK w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika; treści raportów i analiz generowanych z Konta; krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Aplikacji, spowodowane Przerwą Techniczną; uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Aplikacji spowodowane brakiem integracji z POS lub niemożnością połączenia się Aplikacji z wagą STKTK z przyczyn leżących po stronie urządzenia Użytkownika.
  3. STKTK nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie lub urządzeniach Użytkownika, które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z Aplikacji oraz z wszelkich jej funkcjonalności
  4. W zakresie Umów zawieranych między STKTK a Użytkownikami, STKTK ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody oraz w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika. W szczególności STKTK nie udziela żadnych gwarancji handlowych w związku ze świadczeniem i korzystaniem z Usług.
 12. TECHNICZNA SPRAWNOŚĆ APLIKACJI
  1. STKTK podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji i zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania Usług, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
  2. Wyżej wskazane zobowiązanie nie obejmuje wydarzeń i ich skutków, związanych z: nieprawidłowym funkcjonowaniem zewnętrznych w stosunku do Aplikacji oprogramowani, w tym POS, pozostających poza kontrolą STKTK; problemami spowodowanymi utratą danych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika; niedozwoloną ingerencją Użytkownika lub osób trzecich w Aplikację; działaniem Siły Wyższej; Przerwami Technicznymi.
  3. Jeżeli przerwa w ciągłości działania Usługi będzie dłuższa niż 24 godzin, Okres abonamentowy podczas którego doszło do wyłączeniu Usługi przedłuża się nieodpłatnie o okres wyłączenia przenoszącego 24 godziny.
 13. REKLAMACJE
  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Aplikacji oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Aplikacji czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail [email protected] lub adres siedziby STKTK wskazany na wstępie.
  2. STKTK ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania, jeżeli reklamacja została prawidłowo złożona. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 14. ZMIANA REGULAMINU
  1. STKTK może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie.
  2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany podczas rejestracji Konta na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
  3. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia wskazanego w jego treści jako data wejścia w życie. Jeżeli Usługobiorca nie wypowie Umowy przed tą datą, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń, i będzie on skuteczny wobec wszystkich jego Użytkowników.
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługobiorca może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy i Regulaminu na inny podmiot, po uprzednim powiadomieniu o tym STKTK o tym fakcie oraz spełnieniu wskazanych przez STKTK warunków formalno-technicznych.
  2. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską niniejszego Regulaminu i jakimkolwiek jej tłumaczeniem wiążąca prawnie jest wersja Umowy w języku polskim.
  3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych Umów podlegają jurysdykcji polskiego prawa i polskim sądom powszechnym, właściwym miejscowo ze względu na siedzibę STKTK.