O NasFunkcjonalnościCennikArtykułyZasobyPanel Klienta
WYPRÓBUJ

HACCP Plan: Everything You Need to Know to Ensure Food Safety in Your Restaurant

Michał Kowalkowski
25/07/2023

Jako właściciel lub kierownik restauracji zapewnienie bezpieczeństwa klientom powinno zawsze być najwyższym priorytetem. Choroby przenoszone przez żywność i zanieczyszczenia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, szkodząc twojej reputacji i potencjalnie zagrażając zdrowiu publicznemu. W tym miejscu kluczowy staje się plan krytycznego punktu kontroli analizy zagrożeń ( HACCP ). W tym artykule zagłębimy się we wszystko, co musisz wiedzieć o planach HACCP i w jaki sposób mogą one pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w restauracji.

Co to jest HACCP?

HACCP to systematyczne podejście do identyfikowania, oceny i kontrolowania potencjalnych zagrożeń w procesie produkcji żywności. Wkrótce, opracowany przez NASA i Pillsbury Company w latach 60. XX wieku, HACCP stał się złotym standardem bezpieczeństwa żywności na całym świecie. Głównym celem planu HACCP jest zapobieganie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń, które mogą powodować choroby przenoszone przez żywność.

Plan HACCP opiera się na siedmiu podstawowych zasadach:

 

haccp

1. Przeprowadź analizę zagrożeń:

Pierwszym krokiem w opracowaniu planu HACCP jest przeprowadzenie dokładnej analizy zagrożeń. Obejmuje to identyfikację wszystkich potencjalnych zagrożeń, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności na każdym etapie procesu produkcji żywności w restauracji. Ważne, aby zdawać sobie sprawę, że zagrożenia mogą być biologiczne ( np. Bakterie, wirusy ), chemikalia ( np. Środki czyszczące, pestycydy, alergeny ) lub fizyczne ( np. Szkło, metal, drewno ). Analiza zagrożeń powinna uwzględniać takie czynniki, jak jakość składnika, używany sprzęt i poziom umiejętności personelu. Proces ten pomaga zrozumieć ryzyko związane z przygotowywaniem żywności, zapewniając, że jesteś świadomy wszelkich możliwych zagrożeń, które mogą prowadzić do chorób przenoszonych przez żywność.

 

2. Zidentyfikuj krytyczne punkty kontrolne (CCP):

Po zidentyfikowaniu zagrożeń następnym krokiem jest określenie krytycznych punktów kontroli (CCP). Biorąc pod uwagę, że CCP są szczególnymi punktami w procesie produkcji żywności, w których można zastosować kontrole w celu zapobiegania, eliminowania lub zmniejszania zagrożeń do akceptowalnego poziomu. Są to etapy procesu niezbędne dla bezpieczeństwa żywności. Typowe CCP w otoczeniu restauracji mogą obejmować gotowanie, chłodzenie, podgrzewanie i przechowywanie. Wskazując te krytyczne punkty, możesz skoncentrować swoje wysiłki na zapewnieniu skutecznej kontroli zagrożeń na tych kluczowych etapach.

 

3. Ustal krytyczne granice:

Przy każdym zidentyfikowanym CCP kluczowe jest ustalenie określonych limitów krytycznych. Limity krytyczne to maksymalne lub minimalne wartości, które należy spełnić, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Są to mierzalne kryteria, które określają akceptowalne warunki dla procesu produkcyjnego. Na przykład krytyczny limit gotowania drobiu może osiągnąć temperaturę wewnętrzną74 ° C  (165 ° F) w celu wyeliminowania szkodliwych bakterii. Określając te limity, tworzysz jasne wytyczne dla swoich pracowników, zapewniając, że każdy CCP jest konsekwentnie monitorowany i utrzymywany w ramach bezpiecznych parametrów.

 

4. Monitoruj krytyczne punkty kontrolne:

Procedury monitorowania obejmują regularne obserwowanie i rejestrowanie warunków w każdym CCP. Zapewnia to konsekwentne przestrzeganie limitów krytycznych. Monitorowanie można prowadzić różnymi środkami, takimi jak kontrola temperatury, kontrole wizualne lub przy użyciu wskaźników czasu i temperatury. Na przykład częstotliwość monitorowania będzie zależeć od charakteru CCP i związanych z nim ryzyk. Ciągłe i dokładne monitorowanie zapewnia dane w czasie rzeczywistym, umożliwiając natychmiastowe działanie w przypadku jakichkolwiek odchyleń od limitów krytycznych.

 

5. Ustal działania naprawcze:

Nawet przy dobrze zaprojektowanym planie HACCP nadal mogą wystąpić odchylenia od limitów krytycznych. Konieczne jest wcześniejsze podjęcie działań naprawczych w celu niezwłocznego usunięcia takich odchyleń. Działania naprawcze mają na celu identyfikację przyczyny odchylenia i podjęcie natychmiastowych kroków w celu jego skorygowania i zapobiegania jego ponownemu wystąpieniu. Na przykład, jeśli temperatura gotowanej żywności spadnie poniżej limitu krytycznego podczas monitorowania, działania naprawcze mogą obejmować podgrzanie żywności do odpowiedniej temperatury lub odrzucenie jej, jeśli podgrzanie nie jest możliwe. Szybkie usuwanie odchyleń pomaga zminimalizować potencjalne ryzyko i zapewnia ciągłe bezpieczeństwo procesu produkcji żywności.

 

6. Ustanowienie procedur prowadzenia dokumentacji:

Weryfikacja jest kluczowym krokiem w celu potwierdzenia, że plan HACCP jest skutecznie wdrażany i pozostaje solidny. Procedury weryfikacyjne obejmują okresowe przeglądy i oceny w celu potwierdzenia, że wszystkie aspekty planu działają zgodnie z przeznaczeniem. Może to obejmować audyty wewnętrzne, inspekcje stron trzecich i badania naukowe próbek. W końcu celem jest zapewnienie, aby plan HACCP był stale skuteczny i zgodny ze standardami bezpieczeństwa żywności. Weryfikacja zapewnia pewność co do wiarygodności planu i pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

 

7. Ustanowienie procedur weryfikacji:

Dokładne i kompleksowe prowadzenie dokumentacji ma zasadnicze znaczenie dla pomyślnego wdrożenia planu HACCP. Wreszcie, zapisy obejmują całą dokumentację związaną z systemem HACCP, taką jak analiza zagrożeń, krytyczne punkty kontroli, wyniki monitorowania, podjęte działania naprawcze i działania weryfikacyjne. Dokumenty te zawierają historyczne informacje o praktykach bezpieczeństwa żywności w restauracji i wykazują zgodność z przepisami bezpieczeństwa żywności. W przypadku jakichkolwiek problemów lub incydentów, zapisy mogą być również wykorzystane do śledzenia źródła zanieczyszczenia i ułatwienia szybkich działań naprawczych.

 

Korzyści z wdrożenia planu HACCP:

Zwiększone bezpieczeństwo żywności: Krótko mówiąc, podstawową i najważniejszą korzyścią planu HACCP jest poprawa bezpieczeństwa żywności. Poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń i wdrożenie środków kontroli w krytycznych punktach procesu produkcji żywności, ryzyko chorób przenoszonych przez żywność i zanieczyszczenia jest znacznie zmniejszone.

Zgodność z przepisami: wiele krajów i jurysdykcji wymaga od restauracji i zakładów spożywczych posiadania planu HACCP, a przestrzeganie tych przepisów ma kluczowe znaczenie dla legalnej sytuacji Twojej firmy.

Zwiększona reputacja: reputacja w zakresie utrzymywania wysokich standardów bezpieczeństwa żywności może być znaczącą przewagą konkurencyjną w branży restauracyjnej. Dlatego dobrze wdrożony plan HACCP pokazuje twoje zaangażowanie w dostarczanie bezpiecznej i higienicznej żywności, która może przyciągnąć więcej klientów i zachęcić do powtarzania działalności.

Oszczędności kosztów: Wdrożenie planu HACCP może w dłuższej perspektywie prowadzić do oszczędności kosztów. Tak więc, zapobiegając chorobom przenoszonym przez żywność, zmniejszasz prawdopodobieństwo roszczeń z tytułu odpowiedzialności, procesów sądowych i wydatków medycznych związanych z epidemiami przenoszonymi przez żywność.

Wydajne operacje: Niewątpliwie plan HACCP usprawnia procesy produkcji żywności i określa jasne wytyczne dla pracowników. Zwiększa to ogólną wydajność działalności restauracji, prowadząc do płynniejszych przepływów pracy i zmniejszenia szans na błędy lub wypadki.

Dobrze wdrożony plan HACCP jest kluczowym narzędziem w ochronie zdrowia i dobrego samopoczucia klientów Twojej restauracji. Postępując zgodnie z siedmioma zasadami HACCP i angażując swój zespół w ten proces, możesz stworzyć bezpieczniejsze środowisko, przestrzegać przepisów, i budować reputację odpowiedzialnego i godnego zaufania zakładu. Dlatego priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa żywności za pośrednictwem HACCP nie tylko ochroni Twoich klientów, ale także przyczyni się do długoterminowego sukcesu Twojej restauracji.


Michał Kowalkowski

Pasjonowałem się programowaniem od dzieciństwa. Byłem menadżerem baru oraz właścicielem restauracji. Zmagałem się z problemem efektywnej kontroli magazynowej. Niedługo po ukończeniu szkoły średniej przeprowadziłem się do Szanghaju (Chiny). Po okresie pracy jako web developer założyłem swój pierwszy startup. Kilka lat temu wróciłem do Polski, gdzie odnowiłem przyjaźń z Bartkiem, moim kolegą z liceum. I tak narodził się pomysł na firmę No Spoilers.